ydelser

ARKITEKTUR OG DESIGN

Processen

At tegne og projektere et hus kan inddeles i en række faser, som ligger i naturlig forlængelse af hinanden, og som inddeler processen i et overskueligt forløb.

Efter hver fase afleveres projektet til jer som bygherre, som godkender projektet og beslutter om vi skal igangsætte næste fase. På denne måde har vi igennem hele processen god kontakt, og I har mulighed for at komme med ændringer til projektet. Der er mulighed for afslutning efter hver fase, men der kan også laves en aftale på et samlet projektforløb.

 

Arkitektrådgivning for mindre projekter kan inddeles i følgende 5 faser:

 

 

 

1. KONTAKT OG IDÉOPLÆG

 

Det første møde:

Her fremligger I jeres idéer og ønsker, økonomi, tidsplan og evt. tegninger og fotos af eksisterende forhold. Jeg kommer med idéer og afklarende spørgsmål, og vurderer hvorledes projektet kan løses bedst muligt, og kommer med et oplæg til den efterfølgende proces.

 

Idéoplæg/program:

Efter det første møde udarbejdes et idéoplæg i rapportform som indeholder en sammenfatning af jeres krav og ønsker, oplysninger om grund og eksisterende bygninger, og oplysninger om servitutforhold, lokalplan og andre særlige forhold.

 

 

Det første møde er gratis og helt uforpligtende, og I vurderer efter mødet, om vi skal gå i gang med næste fase.

 

 

 

2. SKITSEFORSLAG/PROJEKTFORSLAG

 

På grundlag af idéoplægget udarbejdes et skitseforslag, som kan danne grundlag for jeres beslutning om at realisere projektet.

 

Et skitseforslag indeholder typisk:

 

Tegninger

Situationsplan, Plantegninger, Snittegninger, Facadetegninger

 

Beskrivelse

Beskrivelse af den arkitektoniske idé, æstetik, funktioner, bæredygtighed og materialevalg

 

3Dmodel

En digital 3Dmodel, hvor I kan se huset fra enhver vinkel. Der laves også fotorealistiske perspektiver.

 

Arealberegninger

Redegørelse for etageareal/bebyggelsesprocent og de enkelte rums størrelse.

 

Økonomisk overslag

Overslag over de samlede omkostninger ved byggeriet.

 

Tidsplan

I får en overordnet tidsplan, der viser hvornår byggeriet kan stå færdigt.

 

 

 

3. MYNDIGHEDSPROJEKT

 

Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af det godkendte skitseprojekt, sådan at projektet kan danne grundlag for en myndighedsgodkendelse.

 

Et myndighedsprojekt indeholder typisk:

 

Tegninger

Situationsplan, Plantegninger, Snittegninger, Facadetegninger, evt. perspektiver

 

Beskrivelse

Beskrivelse af projektets endelige udformning i relation til lovgivningsmæssige krav, herunder en beskrivelse af arkitektur, konstruktioner, materialevalg og tekniske installationer.

Der redegøres for projektets placering i forhold til omkringliggende bygninger, samt tilkørsels- og parkeringsforhold.

 

Statiske beregninger

Ingeniøren udfører beregninger og dimensioner de bærende konstruktioner.

 

Energiforbrug

Ingeniøren foretager en energirammeberegning over husets samlede energiforbrug.

 

Tekniske installationer

Ingeniøren redegør for vand-, varme-, afløb- og elinstallationer.

 

Arealberegninger

Redegørelse for etageareal/bebyggelsesprocent

 

Ansøgninger

Ansøgning om byggetilladelse, evt. dispensationsansøgninger.

 

 

 

4. HOVEDPROJEKT

 

Hovedprojektet er en løsning af projektet helt ned i detaljen til den enkelte skrue, således at projektet kan danne grundlag for en entydig indhentning af tilbud, kontrahering og udførelse.

 

Et hovedprojektet indeholder typisk:

 

Tegninger

Situationsplan, Plantegninger, Snittegninger, Facadetegninger, Detajletegninger, Rumtegninger

 

Bygge- og materialebeskrivelse

En beskrivelse af samtlige materialer og konstruktioner, kvalitetskrav og hvorledes arbejdet skal udføres.

 

Tidsplan

En plan over hvornår de enkelte faser i byggeriet starter og slutter

 

Udbudsbrev og tilbudslister

Udbudsbrevet er en præsentation af projektet til de håndværkere der skal afgive tilbud. Tilbudslisten er en opsplitning af håndværkernes tilbud i enkeltpunkter, der gør det lettere at sammenligne tilbuddene og evt. tilkøbe eller fratrække ting.

 

Ingeniørprojekt

Ingeniøren redegør for de bærende konstruktioner, tekniske installationer, energi- forbrug og indeklima.

 

 

 

5. PROJEKTOPFØLGNING

 

Projektopfølgning er en ydelse, hvor arkitekten under opførelsen kan komme med supplerende projektmateriale, og være med til at sikre at leverandører og entreprenører følger projektets intentioner.

 

PRISER

 

Prisen for arkitektrådgivning er afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. Et samlet honorar til arkitekten for ovennævnte faser vil ligge på mellem 5 - 10 % af den samlede byggesum. Honoraret kan fordeles nogenlunde ligeligt på de enkelte faser, som ofte har en flydende overgang. Man afregninger efter hver enkelt fase, og det vil være muligt for bygherren at afslutte efter hver fase.

 

Ved f.eks. et byggeri til én million kunne det samlede arkitekthonorar være 80.000,-kr inkl. moms fordelt således:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter til ingeniører og evt. andre rådgivere er ikke med i arkitekthonoraret.

Skitseforslag/projektforslag

25 %

20.000,-kr

Myndighedsprojekt

25 %

20.000,-kr

Hovedprojekt

35 %

28.000,-kr

Projektopfølgning

15 %

12.000,-kr

SJØRVAD ARKITEKTUR OG DESIGN Vegavej 56, 8270 Højbjerg tlf: +45 61 70 16 45 mail: m@sjorvad.dk Copyright © SJØRVAD 2015